Doradztwo dla zamawiających

Oferujemy pełne wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania, w tym jako pełnomocnik zamawiającego zapewniając pełną zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami, z założeniem osiągniecia najlepszego możliwego efektu.

Wsparcie w przygotowaniu postępowania:

 • weryfikacja lub sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia ,
 • ustalenie warunków udziału w postępowaniu, jakie powinni spełniać wykonawcy ubiegający się o zamówienie,
 • dobór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia,
 • przygotowanie dokumentacji postępowania: ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzoru umowy, dokumentacji dotyczącej szacowania wartości zamówienia

Wsparcie w prowadzeniu postępowania:

 • ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz przygotowanie zmian specyfikacji,
 • prowadzenie negocjacji w trybach negocjacyjnych
 • przygotowanie wezwań, oświadczeń i zawiadomień wymaganych w toku postępowania

reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed KIO i sądowym.

Oferta obejmuje przygotowanie do skutecznego ubiegania się o zamówienie publiczne tj.

 • przygotowanie dokumentów formalnych do złożenia wniosku lub oferty, jak pełnomocnictwa, dokumenty wymagane do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu itp.,
 • analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyk prawnych wraz z rekomendacją postępowania,
 • przygotowanie umów konsorcjalnych,
 • weryfikację treści przygotowanej oferty lub wniosku
 • reprezentację w postępowaniu odwoławczym przed KIO i sądowym.

Ponadto świadczymy usługi obsługi zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym dotyczącej możliwych zmian tej umowy, jak też sporów w trakcie jej realizacji.

Na zlecenie naszych klientów rozstrzygamy wątpliwości prawne dotyczące konkretnego zagadnienia związanego z stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, od pytań o zakres podmiotowy obowiązku stosowania przepisów ustawy, wyłączenia, opiniowanie wybranego trybu udzielenia zamówienia, przez problemy dotyczące poszczególnych czynności w postępowaniu, do zmian zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.

Nasze opinie cechuje gruntowna analiza stanu faktycznego i udzielanie precyzyjnych wyjaśnień dotyczących prawidłowości postępowania w konkretnej sytuacji.

Oferujemy profesjonalne wsparcie wykonawców oraz zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. W imieniu naszych klientów w 2016 roku występowaliśmy przed KIO w 80 sprawach.

Świadczymy usługi przygotowania i wniesienia odwołania do KIO, przystąpienia do odwołania, przygotowania odpowiedzi na odwołanie oraz zastępstwa procesowego.

Oferujemy również usługi polegające na  przygotowaniu skargi na wyrok KIO oraz reprezentacji w postępowaniu procesowym przed sądami okręgowymi.

Oferujemy profesjonalnie przygotowane i prowadzone szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Tematyka szkoleń oraz metoda ich prowadzenia jest każdorazowo ustalana z klientem, dzięki czemu cieszymy się wysoką oceną uczestników.