Opinie i publikacje

 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski – wyd. Wolters Kluwer, Wydanie 7, Warszawa 2017

Najnowsze wydanie popularnego komentarza zawierające obszerne omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych (stan prawny na dzień 1 paźzdiernika 2017 r.). 
Publikacja zawiera bogate orzecznictwo w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i  Krajowej Izby Odwoławczej, po Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy i doktryny Urzędu Zamówień Publicznych. 
 

 

 

Zmiany w Prawie zamówień publicznych - Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.; praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2016

Opis: W publikacji znajdują się opisy instytucji Prawa zamówień publicznych nowych lub znacząco zmienionych ostatnią dużą nowelizacją ustawy, takich jak: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, Warunki udziału w postepowaniu,  Podwykonawstwo, Obowiązek zawierania umów o pracę, Zasady i kryteria oceny ofert i wiele innych. Autorzy prezentują nowe rozwiązania prawne oraz ich implikacje dla praktyki udzielania zamówień publicznych

 

 

Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010-2016) - W. Dzierżanowski, M. Stachowiak. wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2016

Opis: Publikacja zawiera tekst wyroków wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Zaletą jest omówienie każdego z wyroków w kontekście przepisów polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy z wyroków został też opatrzony hasłami ułatwiającymi znalezienie orzeczeń dotyczących danego zagadnienia.

 

 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski,. – wyd. Wolters Kluwer, Wydanie 6, Warszawa, 2014

Opis: Od 2005 r. na rynku dostępny jest Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa naszych ekspertów. Kolejne wydania uwzględniają zmiany, jakie były wprowadzane w ustawie Pzp. Komentarz to wyczerpujące omówienie przepisów o zamówieniach publicznych na tle całego systemu prawa. Uwzględnione zostały orzecznictwo oraz dorobek doktryny. W najbliższym czasie ukaże się kolejne wydanie uwzględniające nowelizację z czerwca 2016 r.

 

 

Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych - W. Dzierżanowski, wyd. Wolters Kluwer , Warszawa 2012

 

 

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza – wyd. PARP, M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, Warszawa 2011,

 

 

Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów Tom I i II. praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2008.

 

 

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Komentarz do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów(..)- praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2009;