Prowadzone postępowania

Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku -  znak: G.202-6/17

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, priorytet: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579).

Uwaga! Załącznik nr 1 do Umowy - Program Funkcjonalno Użytkowy w pełnej wersji znajduje się na serwerze ftp:

Adres: ftp://ftp.grupasienna.nazwa.pl

Login: grupasienna_pn

Hasło: Sienna2017

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f03fef6c-1c99-4091-ab82-c74f24f5b57c

 

 

(2018-02-14) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14 luty 2018 r.
DANE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT 08.01.2018 Włocławek.pdf
Zalaczniki do SIWZ_wersja edytowalna.docx
Zalacznik nr 1 do Umowy_pfu
SIWZ_publikacja.pdf
Ogłoszenie o zamowieniu nr 622575.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego

(znak sprawy: 2/2017)

Termin składania ofert: 27 września 2017 r. godz: 10:00

 

(2017-09-27) DANE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT 27.09.2017.pdf
(2017-08-21) ogłoszenie o zamówieniu
(2017-08-18) Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza JEDZ.doc
(2017-08-18) Załącznik nr 5 do Wzoru Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 8 do SIWZ - SOPZ.docx
(2017-08-18) SIWZ na digitalizację 2_2017.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy.docx
(2017-11-22) informacja o wyborze 22 listopada 2017 PZH 2_2017.pdf


Uniwersytet Warszawski

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN. „BUDYNEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA)” W WARSZAWIE

(znak sprawy 1/K/2017)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 01/09/2017 godz. 11.00.

W dniu 08.08.2017 roku dokonano modyfikacji treści ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Contest for development of architectural concept for „The scientific and didactic building Ochota Campus (PSYCHOLOGY, COGNITIVE SCIENCE, PSYCHOPFYSIOLOGY)” in Warsaw

(Case number 1/K/2017)

Submission of  contest designs  - up to 01/09/2017 at 11:00.

On August8th, 2017 there was made a modification of Contract notice and Competition Rules.

Detailed information in the attachements.

 

(2017-12-22) Konkurs UW_wyniki.pdf
(2017-12-22) Contest UW_results.pdf
(2017-08-24) Odpowiedzi na pytania konkurs UW 24.08.docx
(2017-08-18) Odpowiedzi na pytania konkurs UW.docx
(2017-08-02) Ogłoszenie o konkursie.pdf
(2017-08-11) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
(2017-08-02) Regulamin konkursu.pdf
(2017-08-02) Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu.pdf
(2017-08-02) Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu_program funkcjonalno-użytkowy.pdf
(2017-08-02) Załącznik nr 1 do PFU - plan sytuacyjny
(2017-08-02) Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu _projekt umowy.pdf
(2017-08-02) Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (mapa zasadnicza).zip
(2017-08-02) Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (skan licencji).pdf
(2017-08-02) Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu_wersja edytowalna.doc
(2017-08-08) Regulamin Konkursu wersja ujednolicona ze zmianami 08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Zmiany w Regulaminie konkursu_08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Zmiany w Zal_12_umowa_08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Zal_12_umowa uwzględniająca zmiany 08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Competition Rules_ENG.pdf
(2017-08-08) Competition rules_EN_changes 08.08.2017 included.pdf
(2017-08-08) Attachments 1-10_EN.doc
(2017-08-08) Attachments 1-10_EN.pdf
(2017-08-08) Attachment_11_EN.pdf
(2017-08-08) Attachment_12_EN_changes 08.08.2017 included.pdf
(2017-08-08) Attachement_13_EN.pdf
(2017-08-08) Attachment 14.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Digitalizacja ankiet z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową  z formularzy dedykowanych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę.

(znak sprawy: 1/2017)

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2017 r. godz: 10:00

 

(2017-06-27) ogłoszenie sprostowania 22.06.2017 ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia _SOPZ_.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 5 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-06-24) ogłoszenie o zamówieniu ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) SIWZ na digitalizację ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 1 do SOPZ format_danych.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza JEDZ.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-07-15) Zmiana SIWZ 15.07.2017
(2017-07-15) Zmiana ogłoszenia opublikowana 14.07.17.pdf
(2017-07-13) Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ
(2017-07-13) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dniu 13 lipca 2017 r.
(2017-07-25) Odpowiedzi na pytania 25.07.2017
(2017-07-28) Załączniki nr 1 i 6 do SIWZ w wersji edytowalnej
(2017-08-01) Informacja z otwarcia ofert
(2017-08-30) informacja o wyborze 29 sierpnia 2017 PZH 1_2017.pdf