Prowadzone postępowania

Poczta Polska S.A. Świadczenie usług mediowych

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla Zamawiającego:

Poczta Polska S.A.

"Świadczenie usług mediowych" (znak sprawy: PI.PZ.2600.108.2017) 

 

Termin składania ofert: 8 maja 2018 r. godz: 10:00

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sposobu wypełniania formularza JEDZ informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania nie prowadzimy doradztwa prawnego, w związku z czym nie będziemy udzielać odpowiedzi w ww. zakresie.

 

 

(2018-05-08) Informacja z otwarcia ofert
(2018-04-26) Odpowiedzi na pytania 26 kwietnia 2018
(2018-04-26) Ogłoszenie sprostowania 26.04.2018
(2018-04-20) Odpowiedzi na pytania do SIWZ 20.04.2018
(2018-04-16) Odpowiedzi i zmiana SIWZ
(2018-04-16) Formularz cenowy po zmianie 16.04.2018
(2018-04-04) Zmiana SIWZ 4 kwietnia 2018
(2018-03-30) Ogłoszenie o zamówieniu
(2018-03-30) SIWZ z załącznikami
(2018-03-30) Załącznik nr 3 do SIWZ
(2018-05-29) Wybór oferty najkorzystniejszej 29.05.2018


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

„Stworzenie i wdrożenie Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”

(znak sprawy: PZH 3/2018)

Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. godz: 10:00

UWAGA!!! ZMIANA WZORU FORMULARZA OFERTY W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RODO !!!

 

(2018-06-21) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(2018-06-04) Informacja z otwarcia ofert
(2018-05-18) Odpowiedzi na pytania do SIWZ 18 maja 2018
(2018-05-14) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
(2018-05-10) Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
(2018-04-18) Zmiana SIWZ 18.04.2018
(2018-04-14) JEDZ
(2018-04-14) Zał nr 6 do Umowy
(2018-04-14) Umowa
(2018-04-14) Harmonogram
(2018-04-14) OPZ
(2018-04-14) SIWZ
(2018-04-13) Ogłoszenie o zamówieniu
(2018-05-29) ZMIANA FORMULARZA OFERTY - RODO
(2018-05-29) ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_RODO 28.05.2018 PZH.pdf


Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i modernizacja budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30 we Włocławku -  znak: G.202-6/17

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, priorytet: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579).

Uwaga! Załącznik nr 1 do Umowy - Program Funkcjonalno Użytkowy w pełnej wersji znajduje się na serwerze ftp:

Adres: ftp://ftp.grupasienna.nazwa.pl

Login: grupasienna_pn

Hasło: Sienna2017

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f03fef6c-1c99-4091-ab82-c74f24f5b57c

 

 

(2018-02-14) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14 luty 2018 r.
DANE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT 08.01.2018 Włocławek.pdf
Zalaczniki do SIWZ_wersja edytowalna.docx
Zalacznik nr 1 do Umowy_pfu
SIWZ_publikacja.pdf
Ogłoszenie o zamowieniu nr 622575.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego

(znak sprawy: 2/2017)

Termin składania ofert: 27 września 2017 r. godz: 10:00

 

(2017-09-27) DANE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT 27.09.2017.pdf
(2017-08-21) ogłoszenie o zamówieniu
(2017-08-18) Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza JEDZ.doc
(2017-08-18) Załącznik nr 5 do Wzoru Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 8 do SIWZ - SOPZ.docx
(2017-08-18) SIWZ na digitalizację 2_2017.docx
(2017-08-18) Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy.docx
(2017-11-22) informacja o wyborze 22 listopada 2017 PZH 2_2017.pdf


Uniwersytet Warszawski

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN. „BUDYNEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA)” W WARSZAWIE

(znak sprawy 1/K/2017)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 01/09/2017 godz. 11.00.

W dniu 08.08.2017 roku dokonano modyfikacji treści ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Contest for development of architectural concept for „The scientific and didactic building Ochota Campus (PSYCHOLOGY, COGNITIVE SCIENCE, PSYCHOPFYSIOLOGY)” in Warsaw

(Case number 1/K/2017)

Submission of  contest designs  - up to 01/09/2017 at 11:00.

On August8th, 2017 there was made a modification of Contract notice and Competition Rules.

Detailed information in the attachements.

 

(2017-12-22) Konkurs UW_wyniki.pdf
(2017-12-22) Contest UW_results.pdf
(2017-08-24) Odpowiedzi na pytania konkurs UW 24.08.docx
(2017-08-18) Odpowiedzi na pytania konkurs UW.docx
(2017-08-02) Ogłoszenie o konkursie.pdf
(2017-08-11) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
(2017-08-02) Regulamin konkursu.pdf
(2017-08-02) Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu.pdf
(2017-08-02) Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu_program funkcjonalno-użytkowy.pdf
(2017-08-02) Załącznik nr 1 do PFU - plan sytuacyjny
(2017-08-02) Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu _projekt umowy.pdf
(2017-08-02) Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (mapa zasadnicza).zip
(2017-08-02) Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (skan licencji).pdf
(2017-08-02) Załączniki 1-10 i 14 do Regulaminu konkursu_wersja edytowalna.doc
(2017-08-08) Regulamin Konkursu wersja ujednolicona ze zmianami 08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Zmiany w Regulaminie konkursu_08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Zmiany w Zal_12_umowa_08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Zal_12_umowa uwzględniająca zmiany 08.08.2017.pdf
(2017-08-08) Competition Rules_ENG.pdf
(2017-08-08) Competition rules_EN_changes 08.08.2017 included.pdf
(2017-08-08) Attachments 1-10_EN.doc
(2017-08-08) Attachments 1-10_EN.pdf
(2017-08-08) Attachment_11_EN.pdf
(2017-08-08) Attachment_12_EN_changes 08.08.2017 included.pdf
(2017-08-08) Attachement_13_EN.pdf
(2017-08-08) Attachment 14.pdf


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

Digitalizacja ankiet z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową  z formularzy dedykowanych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę.

(znak sprawy: 1/2017)

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2017 r. godz: 10:00

 

(2017-06-27) ogłoszenie sprostowania 22.06.2017 ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia _SOPZ_.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 5 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-06-24) ogłoszenie o zamówieniu ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) SIWZ na digitalizację ZNAK SPRAWY 1_2017.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 1 do SOPZ format_danych.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza JEDZ.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy.pdf
(2017-06-24) Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.pdf
(2017-07-15) Zmiana SIWZ 15.07.2017
(2017-07-15) Zmiana ogłoszenia opublikowana 14.07.17.pdf
(2017-07-13) Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ
(2017-07-13) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w dniu 13 lipca 2017 r.
(2017-07-25) Odpowiedzi na pytania 25.07.2017
(2017-07-28) Załączniki nr 1 i 6 do SIWZ w wersji edytowalnej
(2017-08-01) Informacja z otwarcia ofert
(2017-08-30) informacja o wyborze 29 sierpnia 2017 PZH 1_2017.pdf