Zespół

 
Włodzimierz Dzierżanowski
Prezes Zarządu

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002 – 2005 Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów z zakresu zamówień publicznych w Polsce. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych, w tym o znaczącej wartości. Autor wielu opinii, ekspertyz oraz publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Współautor wydanego przez UZP Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również współautor wydanego przez Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz prawem europejskim w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych.

 
Małgorzata Stachowiak
Członek Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE oraz tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów na uczelniach wyższych, wykładowca KSAP. Współautorka wydanego przez Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autorka licznych artykułów i publikacji branżowych. Brała udział w projektach międzynarodowych prowadzonych przez EBOR, SIGMA (agenda UE oraz OECD).

 
Marta Kittel
Radca prawny pełniący funkcję dyrektora zarządzającego

Radca prawny z specjalizacją w zamówieniach publicznych, w tym w szczególności w kontraktach informatycznych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Biurze Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, jako zamawiający w jednostkach sektora finansów publicznych, jako wykonawca w firmie informatycznej. Przez kilka lat była radcą prawnym w jednej w wiodących polskich kancelarii prawnych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych oraz doświadczony twórca materiałów szkoleniowych i trener.

Współautorka wielu publikacji dziedzinowych, m.in. poradnika w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego lub systemu informatycznego dla beneficjentów 7 Osi Priorytetowej POIG.

 
Miłosz Bugiel
Dyrektor Departamentu Projektów Europejskich

Ekspert z zakresu zamówień publicznych i były pracownik Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in.: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej WWPE); Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA; Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym odwołań od nałożonych korekt finansowych w projektach współfinansowanych ze środków europejskich, świadczonym zarówno dla podmiotów prywatnych jak i dla podmiotów publicznych. Kontakt: mbugiel@grupasienna.pl

 
Piotr Sokołowski
Radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, w tym w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów umów i uchwał rady miasta i rady powiatu, sporządzaniu opinii prawnych, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Specjalizuje się również w zamówieniach publicznych, w szczególności w prowadzeniu kontroli postępowań współfinansowanych ze środków UE oraz reprezentacji przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Z sukcesem prowadzi spory sądowe, w tym w postępowania mediacyjne. Autor licznych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego.

Stale współpracujący z Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o.

 
Dorota Skopińska - Zgódka
Radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadcznie w obsłudze prawnej klientów biznesowych i indywidualnych z zakresu prawa zamówień publicznych, cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, autorskiego i ochrony dany osobowych. Doświadczenie zdobywała w ramach własnej praktyki i współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi oraz jako wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Doradza (od 2007 r.) zamawiającym i wykonawcom na etapie procedur udzielenia zamówienia. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie kontraktowym, w tym dotyczącym prestiżowych kontraktów infrastrukturalnych. Jest doświadczonym pełnomocnikiem stron przed sądami i organami administracji w sprawach cywilnych i administracyjnych. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi ze skargi na wyrok KIO.

 
Łukasz Jaźwiński
Adwokat

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent sędziego w sądach warszawskich oraz jako prawnik w kancelariach prawniczych, w tym  lidera rankingów prawniczych z zakresu prawa własności intelektualnej, TMT oraz ochrony danych osobowych, gdzie uczestniczył w pracach zespołu prawa reklamy oraz prawa własności intelektualnej.

Specjalizuje się w: gospodarczym postępowaniu sądowym, prawie: marketingu, hazardowym, autorskim, gospodarczym, nieuczciwej konkurencji, nowych technologii oraz prawie zamówień publicznych.

Doradza również w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przy kampaniach promocyjnych i reklamowanych oraz w zakresie przepływu danych osobowych w ramach relacji gospodarczych.

Jest autorem lub współautorem publikacji, w tym związanych z prawem hazardowym.

Stale współpracujący z Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o.

 
Agnieszka Dębska
Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Ekspert ds. zamówień publicznych w projektach szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów ZPORR, SPO RZL, PO KL realizowanych przez lidera regionu świętokrzyskiego w kategorii oświata.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego z doświadczeniem w zakresie zastępstwa procesowego nabytym w kancelariach prawnych. Posiada bogatą praktykę w przygotowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności na dostawy i usługi. Pełnomocnik stron w postępowaniach sądowych o zamówienie publiczne.

Stale współpracująca z Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o.

 
Agnieszka Ignatowicz-Gąsowska
Radca prawny

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii i kontraktowania usług i dostaw IT, w tym w oparciu o metodyki zwinne. Specjalistka w obszarze zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi po stronie zamawiających i wykonawców.

Wielokrotnie reprezentowałą strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roli pełnomocnika przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Uczestniczyła w planowaniu i realizacji wielu projektów IT. Posiada doskonałą znajomość technologii IT i jej wpływu na regulacje prawne. Ekspert prawny w międzynarodowych projektach w Azerbejdżanie i Chorwacji. Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation.

Stale współpracująca z Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o.

 
Dominika Jura
Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała jako asystent sędziego oraz jako prawnik w kancelariach prawniczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym zwłaszcza
w prawie rodzinnym, spadkowym oraz prawie pracy. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. W pracy zawodowej przygotowywała także projekty umów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Autorka licznych artykułów oraz opinii prawnych o tematyce prawa rodzinnego i cywilnego.

Prowadziła szkolenia z zakresu prawa rodzinnego dedykowane stronom postępowań oraz profesjonalistom, w tym: kuratorom, mediatorom, psychologom, funkcjonariuszom Policji oraz pedagogom i wychowawcom szkolnym.

Posiada na koncie wystąpienia medialne w telewizji i radio, w charakterze eksperta.

 
Rafał Kittel
Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa medycznego. Wykładowca akademicki.

Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, a także w prowadzeniu szkoleń skierowanych do osób wykonujących zawody medyczne.

 
Wojciech Kuć
Dyrektor administracyjny

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu przedsięwzięciami szkoleniowymi, seminaryjnymi oraz pracą biura.

W Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. koordynuje realizację projektów, utrzymuje kontakt z klientami. W zakresie jego działań jest między innymi szeroko pojęty proces ofertowania i negocjacji, a także realizacja bieżących działań Spółki.

Organizuje działania marketingowe i zarządza stroną internetową.

 
Anna Piecuch
Radca prawny

Radca prawny. Praktyk i ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w oparciu o FIDIC prawa cywilnego oraz  gospodarczego. Doświadczenie zdobywała min jako wykonawca w sektorze ogólnobudowlanym, drogowym, energetycznym i inżynieryjnym oraz rozpatrując po stronie Zamawiającego roszczenia związane z realizacją kluczowych inwestycji kolejowych. Zarządzała ryzykiem, roszczeniami i zmianą jako PM w kompetencji kolejowej międzynarodowej firmy budowlanej.

Autorka licznych publikacji oraz szkoleń. Współpracuje z organizacjami branżowymi aktywnie włączając się w ich działalność dydaktyczną.

 
Maria Magdalena Grzebalska
Adwokat kościelny

Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Królewskiego Miasta Krakowa. Podczas rocznej praktyki sądowej w Sądzie Metropolitalnym w Szczecinie, z perspektywy urzędu notariusza oraz protokolanta przesłuchań stron i świadków, zapoznała się gruntownie z praktycznym aspektem charakteru pracy sądu kościelnego oraz aplikacją kanonicznego prawa małżeńskiego. Biegłość prawidłowego rozumienia oraz merytorycznego zastosowania kanonicznego prawa procesowego uzyskała pobierając gruntowne nauki pod kierunkiem najlepszych kanonistów z Wiednia. Obszar naukowych zainteresowań z zakresu kanonistyki w sposób szczególny stanowią: kanoniczne prawo karne, prawo dyplomatyczne i konsularne oraz stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej z Rzeczpospolitą Polską. W pracy naukowej poświęciła miejsce historii Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz praktycznym aspektom działalności Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

kontakt: mgrzebalska@grupasienna.pl